Oikeudet

YK on julisti vuonna 1948 kaikkia maailman kansalaisia koskevat ihmisoikeudet. Ihmisoikeuksista lisää tietoa täällä

Suomen perustuslaki määrittelee Suomen kansalaisten perusoikeudet, joiden pohjalta laaditaan muut lait.

Lasten ja nuorten oikeuksia ja etuja valvoo lapsiasiavaltuutettu, jonka tehtävänä on huolehtia, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat, sekä toimia välittäjänä lasten ja päättäjien välillä. 

 

Mitä oikeuksia minulla on?

Oikeuksiin kuuluu esimerkiksi sananvapaus, äänioikeus ja oikeus asua valitsemallaan paikkakunnalla. Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n lasten oikeuksien periaatteita, joihin kuuluvat esimerkiksi oikeus lapsuuteen 18 ikävuoteen saakka ilman pelkoa väkivallasta tai riistosta, sekä oikeus käydä koulua ja saada terveydenhoitoa.

Sopimusvapaus turvaa sen, että yhtään mihinkään viranomaisenkaan laatimaan paperiin ei tarvitse laittaa nimeään eli mihinkään asiaan ei tarvitse suostua, jos sopimuksen sisältö ei miellytä. Määräyksiä voi tulla vain tuomioistuimen eli oikeuden päätöksellä, ei missään laitoksessa asioidessa. Sopimusvapauteen kuuluu:
Oikeus tehdä sopimuksia
Vapaus päättää tehdäänkö sopimus vai ei
Vapaus valita sopimuskumppaninsa
Vapaus päättää sopimuksen sisällöstä
Muotovapaus

Jokaisesta viranomaispäätöksestä on oikeus valittaa. Jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisilta. Esimerkiksi museovirasto on julkinen laitos, jossa kaikki kansalaiset saavat tutkia arkistoja. Myös oikeudenkäyntipöytäkirjat ovat julkisia, jollei toisin ole määrätty.

Omaa elämää koskeviin asioihin voi vaikuttaa myös alaikäisenä. Lasta on virallisesti kuultava häntä koskevissa päätöksissä 12-vuotiaasta alkaen. Eli esimerkiksi vanhempien erotilanteessa sinulla on oikeus vaikuttaa siihen, kumman luona asut.

Nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. (Nuorisolaki) Nuorilla on oikeus tietoon. Esimerkiksi Settinetti on olemassa siksi, että nuoret saavat tietoa heidän elämäänsä liittyvistä asioista.

Jokamiehenoikeudet on sellainen oikeus, jota ei ole kaikissa maissa. Se tarkoittaa sitä, että luonnossa saa liikkua ja leiriytyä muiden omistamilla mailla ja poimia marjoja, sieniä ja kukkia. Puita ei kuitenkaan saa kaataa eikä vahingoittaa eikä saa aiheuttaa häiriötä tai jättää roskia. Metsästykseen ja kalastukseen tarvitaan myös erikseen luvat. Moottoriajoneuvoilla ei saa ajaa luvatta toisen mailla. Avotulen teko on myös rajoitettua.

Lapsen oikeudet

Sosiaaliset oikeudet takaavat oikeuden työhön, opetukseen, välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, sosiaaliturvaan sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin

EU-kansalaisen oikeudet

Tällä sivulla alempana on listattuna kaikki perustuslailliset oikeudet.Mitä velvollisuuksia minulla on?


Tärkein velvollisuus on se, että täytyy noudattaa lakia. 

Kaikkien 7-16-vuotiaita koskee oppivelvollisuus eli jokaisen täytyy suorittaa peruskoulun oppimäärä.

Valtiolle täytyy maksaa veroja. Veroilla rahoitetaan palveluita, jotka ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä.

Kaikilla on velvollisuus auttaa esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Jos näkee jonkun ihmisen olevan avun tarpeessa ja poistuu paikalta, siitä voidaan tuomita rangaistukseen.

Asevelvollisuus on kaikilla 18-60 -vuotiailla suomalaisilla miehillä. Miehet ovat armeijassa 180 – 362 päivää. Jos mies ei halua mennä armeijaan, hän voi hakea siviilipalvelukseen. Siviilipalveluksessa miehet tekevät työtä yleensä valtiolle tai kunnalle, esimerkiksi sairaalassa, päiväkodissa, koulussa. Alle 30-vuotiaan ulkomaalaisen täytyy suorittaa asepalvelus, jos hän saa Suomen kansalaisuuden. Jos hän on ollut armeijassa omassa lähtömaassaan, hän voi hakeavapautusta asepalveluksesta. Naiset voivat hakea armeijaan, jos he haluavat. Naisilla ei kuitenkaan ole asevelvollisuutta.

Kaikilla Suomen kansalaisilla on velvollisuus auttaa ja puolustaa maata, jos alkaa sota. Riippumatta siitä, onko käynyt armeijan vai eikö. 

Suomen kansalaisilla täytyy olla sukunimi ja 1-3 etunimeä.

Vanhempien täytyy huolehtia, että lapsella on ruoka, asunto ja turvallinen elämä.

Perustuslaki

1.
Yhdenvertaisuus lain edessä. Kaikenlainen syrjintä on kielletty.
 
2.
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Näiden oikeuksien rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Perusoikeudet kieltävät kuolemantuomion ja kidutuksen. Toisen vapautta ei saa rajoittaa. Lääketieteellisiin toimenpiteisiin ei voi pakottaa. Poikkeustilanteissa viranomaisilla on kuitenkin oikeus pakkokeinoihin.
 
3.
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei ole tekohetkellä säädetty lailla rangaistavaksi.
 
4.
Liikkumisvapaus. Liikkumisvapautta voidaan joissain tapauksissa rajoittaa, jos henkilö on vaaraksi itselleen tai muille. Lue täältä
Liikkumisvapaus EU:ssa
 
5.
Yksityiselämän suoja. Kenestäkään ei saa levittää yksityiselämää koskevia tietoja. Julkisuuden henkilöiden ja poliitikkojen kohdalla suoja ei ole niin kattava kuin yksityishenkilöiden kohdalla.
 
6.
Uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskontoa saa harjoittaa vapaasti tai olla harjoittamatta. Uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ole pakko osallistua esimerkiksi kouluaikana.
 
7.
Sananvapaus ja julkisuus. Mielipiteensä saa ilmaista, mutta ilmaisuun ei saa sisältyä syrjintää, rasismia tai yllytystä väkivaltaan.
 
8.
Kokoontumis- ja yhdistysvapaus. Mielenosoituksen järjestäminen on jokaisen oikeus, julkisesta kokoontumisesta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus poliisille. Yhdistyksen saaa perustaa vapaasti, kenenkään ei ole pakko liittyä yhdistykseen.
 
9.
Vaali- ja osallistumisoikeudet. Jokainen 18 vuotta täyttänyt saa äänestää ja voi asettua ehdokkaaksi vaaleihin.
 
10.
Omaisuuden suoja. Omaa omaisuutta saa käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla ja jokaisen omaisuutta on kunnioitettava. Jos tärvelee toisen omaisuutta, on korvausvelvollinen ja voi saada rangaistuksen.
 
11.
Sivistykselliset oikeudet. Oikeus harjoittaa kulttuuria eli taidetta ja viihdettä eri tavoin. OIkeus myös hyödyntää olemassaolevaa tiedettä ja teknologiaa.
 
12.
Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Oikeus harjoittaa omaa kulttuuria ja siihen kuuluvia tapoja ja perinteitä.
 
13.
Oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Työtä saa tehdä ja ammattia sekä kaupankäyntiä harjoittaa. Joidenkin ammattien harjoittaminen on kuitnekin luvanvaraista, esimerkiksi ammattiautoilu, radiotoiminta tai apteekin pitäminen. Joihinkin ammatteihin vaaditaan myös virallisesti hyväksytty pätevyys, esimerkiksi lääkäri ja sairaanhoitaja. Alkoholin ja tupakan myynti on myös luvanvaraista, huumeiden myynti ja paritus kokonaan kiellettyä.
 
14.
Oikeus sosiaaliturvaan. Merkitsee sitä, että myös niille ihmisille taataan toimeentulo, jotka eivät syystä tai toisesta pysty elättämään itseään.
 
15.
Vastuu ympäristöstä.
 
16.
Oikeusturva. Tämä kohta suojaa yksilöä valtiovaltaa ja sen mielivaltaisuutta vastaan. Oikeusturva takaa jokaiselle oiekuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä.
 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa