Oulun Eteläisen alueen nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

 
2015 - 2017

Settinetti - Oulun Eteläisen nuorisotiedotuskeskus
Setti-tiedotuspisteet kunnittain

Alueellinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu
Settinetti -nuorisotiedotuskeskus käsittää Settinetti.fi -internetsivuston lisäksi fyysiset Setti -tiedotuspisteet. Tiedotuspisteet sijaitsevat jokaisessa mukana olevien kuntien nuorisotiloissa tai kirjastoissa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Oulun Eteläisen alueella tuotetaan Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n hallinnoimalla alueellisella nuorten tieto- ja neuvontapalvelulla tiiviissä yhteistyössä kuntien nuorisotoimien sekä seutukuntien nuorisotiimien kanssa.
Oulun Eteläisen alueen nuorisotiedotushankkeessa mukana olevat kunnat:

- Ylivieskan seutukunnasta:                     Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska
- Nivala-Haapajärven seutukunnasta:   Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi
- Siikalatvan seutukunnasta:                   Haapavesi, Siikalatva (Piippola, Pulkkila, Rantsila, Kestilä)
 
 

MobiDigi-hanke

  • Kesto: 2015-2017
  • Hallinnointi: Ylivieskan seutukunta
  • Budjetti: 100 000 euroa (kaksivuotinen)
  • Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kunnat
Ylivieskan Seutukunta

 

HISTORIAA

Oulun eteläisen nuorisotiedotuskeskus on saanut alkunsa Ylivieskan seutukunnassa vuosina 2001-2003 toimineesta Ylivieskan seutukunnan nuoret tulevaisuuden tekijät – NUORET –projektista. Nuorten tieto-ja neuvontapalvelut irtautui omakseen em. projektista vuonna 2004.
Ylivieskan seutukunnan nuorisotiedotushankkeen I-vaihe 
- toteutettiin ajalla 1.11.2004-31.3.2005. 
- Oulun lääninhallitus myönsi kehittämisrahaa Ylivieskan seutukunnan nuorisotiimille nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. 

Hankkeen aikana:  
- kartoitettiin nuorten tiedontarpeita ja sekä olemassa olevia palveluita
- luotiin pohja asiantuntija- ja yhteistyöverkostolle
- sovittiin fyysisten tiedotuspisteiden toimitilat
- kehitettiin Internet-pohjaista tiedotuspalvelua, sivusto www.smackoy.com
- hankittiin ja tuotettiin tiedotusmateriaalia
- luotiin seutukunnallista toimintamallia
Alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tausta  
Vuonna 2006 voimaan astunut nuorisolaki velvoittaa kunnat järjestämään nuorten tieto- ja neuvontapalvelua.
Seutukunnan nuorisotiedotuspiste –hanke II-vaihe 
- toteutettiin ajalla 15.8.2005 - 28.2.2006
- Opetusministeriö myönsi hankkeelle valtionavustusta ja kunnat osallistuivat toimintaan omarahoitusosuudella. 

Keskeistä II-vaiheen aikana:
- perustettiin fyysiset nuorisotiedotuspisteet jokaiseen kuntaan
- Internet-sivusto uudistettiin ja avattiin osoitteessa www.settinetti.fi
- sivuille päivitetään jatkuvasti alueen tapahtumakalenteria ja ajankohtaisia paikallisia uutisia sekä nuoria koskevia tiedotteita
- peruskoulujen 8.-9. –luokkalaiset alkoivat toimittaa Nettilehteä
- henkilökohtaisen neuvonnanpalvelua kehitettiin ja nuoret voivat esittää kysymyksiä Pulmakulman kautta sekäTerveys-palstan kautta.
- valittiin Kuntaliiton Hyvien käytäntöjen malliksi syksyllä 2005
 
Ylivieskan seutukunnan nuorisotiedotushanke III-vaihe 
- ajalla 1.3.-31.12.2006
- hanke rahoitettiin opetusministeriön valtionavustuksen ja kuntien omarahoitusosuuden turvin. 

Keskeistä III-vaiheen aikana:
- laadittiin esiselvitys toimintamallin vakinaistamisesta Ylivieskan seutukunnan alueelle sekä laajentamisesta Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntiin
- koulukierrokset Ylivieskan seutukunnan peruskoulujen 7.-9.-luokille
- materiaalihankinnat ja päivitykset tiedotuspisteisiin ja Internet-sivuille
- venäjänkielisen – web-palvelun suunnittelu ja toteutus
- asiantuntijaverkostojen lisääminen (KAM:n Urpo-hankkeet ja Oulun läänin liikenneturvallisuustoimija)
- yhteistyökumppanien hankkiminen
Oulun Eteläisen nuorisotiedotuskeskus Settinetti
Tavoite: Hanke tarjoaa nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelua Oulun Eteläisen alueen kuntien nuorille. Vuoden 2007 aikana perustetaan hankkeessa mukana oleviin kuntiin nuorisotiedotuspisteet oheislaitteistoineen ja muokataan kunnille omaan nuorisotiedotuskäyttöön web-palvelu kuntakohtaiseksi Ylivieskan seutukunnan mallin mukaisesti. Samalla kunnat saavat yhteistä nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelua projektissa työskentelevien työntekijöiden kautta.
Budjetti 1.1. – 31.12.2007: Opetusministeriön valtionavustus (Oulun eteläisen alueen nuorisotiedotushanke). Kuntien omarahoitusosuus.
Toteuma: Mukana nuorisotiedotushankkeessa Ylivieskan seutukunnan (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) lisäksi Siikalatvan seutukunnasta Haapavesi, Piippola, Pyhäntä, Rantsila (Vuonna 2008 myös Pulkkila) ja Nivala-Haapajärven seutukunnasta Nivala, Haapajärvi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi.
Oulun Eteläisen alueen yhteinen nuorisotiedotushanke jalkautti nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kolmen seutukunnan alueelle. Jokaiseen hankkeessa mukana olevaan kuntaan perustettiin tiedotuspiste web-ympäristöineen sekä kone- ja laitehankintoineen. 
Tavoitteena oli myös saada tiedotuspisteisiin henkilökohtainen neuvontapalvelu, johon olisi tarvittu hankkeen käynnistämisvaiheen ajaksi toinen projektityöntekijä (kyseiseen ei ollut rahallisia resursseja).
Nuorisotiedotuksessa työntekijä vastaa tällä välin web-palvelun ylläpidosta, viestinnästä, verkoston organisointiin liittyvistä asioista, materiaalien tilauksista, yhteistyökumppanien hankkimisesta. Yhteistyön avulla web-palvelua voidaan hyödyntää jokaisessa kunnassa. Tämän avulla esimerkiksi alueen nuoria koskevat uutisoinnit, tapahtumakalenteri ja yhteistyötahot on mahdollista tuoda tutuksi laajalle nuorisojoukolle ja nuorten parissa toimiville. Yhteistyötahot voivat tiedottaa nuorille yhteisen kanavan kautta.
Oulun Eteläisen alueen nuorisotiedotus
Budjetti 1.1. – 31.12.2008: Kuntien omarahoitusosuus, Opetusministeriön valtionavustus, Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntien vakiinnuttamistyö.
Hankkeen tavoitteet    
Vuoden 2008 hankkeen keskeisempinä tavoitteena on nuorten tieto- ja palvelun vakiinnuttaminen Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntiin. Toiminnalle ja sen organisoinnille on tarkoituslöytää pysyvä ratkaisu. Hankkeiden aikana myös ylläpidetään palvelua ja kehitetään sen toimintaa palvelusta annettujen lakien ja asetusten mukaisesti hankkeen resurssien mukaan.     
Hankkeen toimenpiteet
Hankkeelle on perustettu johtoryhmä, joka suunnittelee toiminnan järjestämistä ja organisointia sekä vastaa vakiinnuttamistyöstä.
Ylläpidetään palvelua varten luotuja Internet-sivuja, fyysisiä tiedotuspisteitä, henkilökohtaisen neuvonnan palvelua sekä verkostoyhteistyön muotoja. Kehitetään palvelua ja siihen liittyvää yhteistyötä nuorten tarpeita vastaaviksi nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta annettujen lakien ja suositusten mukaan.
Aikataulu         
Alueen kunnista 14on sitoutunut vuonna 2008 alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun ylläpito-, kehittämis- ja vakiinnuttamistyöhön:
Ylivieskan sk: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska
Nivala-Haapajärven sk: Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala ja Pyhäjärvi
Siikalatvan sk: Haapavesi, Pulkkila, Pyhäntä ja Rantsila (Piippola ollut mukana vuodesta 2007)

Oulun Eteläisen alueen nuorten tieto-ja neuvontapalvelut jatkoi toimintaansa 2009 alk. 
Settinetti jaSetti-tiedotuspisteet

Oulun Eteläisen alueen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa on mukana kaikki alueen kunnat.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toteutetaan alueellisena palveluna. Jokaisessa kunnissa on 1- 2 tiedotuspistettä. Yhteensä toiminta-alueella on 21 fyysistä Setti-tiedotuspistettä 14 kunnassa.
Budjetti: Kuntien omarahoitusosuus,  Ylivieskan seutukunnan seuturahoitus, OKM:n rahoitus 

Tavoitteet: Vuoden 2009 keskeisempinä tavoitteena on markkinoida ja tiedottaa nuorten tieto- ja palveluista Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnan kunnissa. Toiminta on vakiintumassa alueelliseksi palveluksi. Uusien kuntien osalta koulukierroksia ja tieto- ja neuvontapalveluista kierretään sovitusti alueen 14 kunnassa. Ylläpidetään palvelua, yhteistyöverkostoja (esim. kouluterveydenhoitajien ja opinto-ohjaajien kysy/vastaa -palvelu) ja kehitetään nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimintaa sosiaali- ja terveyspuolentoimijoiden suuntaan.
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa kokoontuu alueellinen ohjausryhmä, joka suunnittelee toiminnan järjestämistä ja organisointia sekä vastaa vakiinnuttamistyöstä.
Palvelua varten luodut Internet-sivut uudistettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2009 aikana. Fyysisten tiedotuspisteen materiaalit kartoitaan ja kuntien yhteyshenkilöille järjestetään koulutusta omalla alueella, jolloin heillä on paremmat valmiudet antaa tiedotuspisteeseen tuleville nuorille henkilökohtaista neuvontaa ja oikean tiedon pariin. Kehitetään palvelua ja siihen liittyvää yhteistyötä nuorten tarpeita vastaaviksi nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta annettujen lakien ja suositusten mukaan.       
Alueen kunnista on sitoutunut vuonna 2009 alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ylläpito-, kehittämis- ja vakiinnuttamistyöhön 
Ylivieskan sk: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska
Nivala-Haapajärven sk: Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Siikalatvan sk: Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva (Piippola, Pulkkila, Rantsila,Kestilä)


Nuorisotiedotuksen periaatteita

Nuorisotiedotus on palvelumuoto, jolla annetaan nuorille nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan keinoin ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Nuorisotiedotuksessa ja -neuvonnassa on siis kyse toisaalta siitä, että nuoret voivat itse halutessaan ratkaista omia ongelmiansa erilaisten välineiden (esitteet, oppaat, internet) avulla. Toisaalta kyse on nuoren henkilökohtaisesta neuvonnasta (kahdenkeskiset neuvottelut, puhelinkeskustelut).

Yhteiskuntaelämän monimutkaistuessa nuorisotiedotuksella ja -neuvonnalla on yhä tärkeämpi merkitys nuorten aikuistumiskehityksessä. Tiedotuksella ja neuvonnalla voidaan auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään työ- ja henkilökohtaisessa elämässään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorisotiedotuksen tulisi myös avartaa nuorten mahdollisuuksia sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta, jotta Euroopasta tulisi osa heidän jokapäiväistä elämäänsä.

Demokratian, ihmisoikeuksien ja inhimillisien perusvapauksien nimissä täytyy kaikkien nuorten saatavilla olla mahdollisimman laaja valikoima kattavaa, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Nuorille tarjottava tieto ei saa olla aatteellisesti tai muilla tavoin painottunutta.

Oikeus tiedonsaantiin on ilmaistu Yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa, Lapsen oikeuksien julistuksessa, Euroopan ihmisoikeus- ja perusvapaussopimuksessa sekä Euroopan neuvoston suosituksessa n:o R (90)7 nuorisotiedotuksesta ja -neuvonnasta Euroopassa.

 
Viimeksi päivitetty : 16.09.2013

 

Euroopan nuorisotiedotussuositus

Hyväksytty Bratislavassa 19.11.2004 Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestön (ERYICA) 15. yleiskokouksessa.
Seuraavat periaatteet sisältävät yleisen nuorisolle suunnatun tiedottamisen suuntaviivat, joiden tarkoituksena on taata nuorison tiedonsaantioikeuden toteutuminen.
 
Nuorisotiedotuskeskukset ja -palvelut on pidettävä avoimina kaikille nuorille ilman poikkeuksia.
 
Nuorisotiedotuskeskusten ja -palvelujen tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vähäosaisiin ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita.
 
Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman pakollista ajanvarausta. Nuorten on voitava kokea niiden käyttö houkuttelevaksi ja niissä tulee vallita ystävällinen ilmapiiri. Niiden aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita.
 
Tarjolla olevan tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin ja käytännössä todettuun nuorison tiedontarpeeseen. Tiedon tulee kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet ja sen tulee kehittyä kattamaan uusia aiheita.
 
Jokaista käyttäjää on kunnioitettava yksilönä ja jokaiseen kysymykseen annettavan vastauksen on oltava yksilöllinen. Tämä on toteutettava niin, että se lisää palvelun käyttäjien toimintamahdollisuuksia, edistää heidän itsemääräämisoikeuttaan ja kehittää heidän kykyään analysoida ja käyttää tietoa.
 
Nuorisotiedotuskeskusten palvelujen on oltava maksuttomia. Tietoa annetaan tavalla, joka kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja heidän oikeuttaan pitää salassa henkilöllisyytensä.
 
Tietoa antaa ammattimaisesti henkilöstö, joka on koulutettu tähän tehtävään.
 
Tieto on aukotonta, ajantasaista, todenmukaista, käytännöllistä ja helppokäyttöistä.
 
Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus.
 
Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista.
 
Nuorisotiedotuskeskusten ja -palvelujen tulee pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman suuri joukko nuoria käyttämällä tehokkaita toimintatapoja, jotka soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin tarpeisiin, sekä valitsemalla luovia ja innovatiivisia tiedotusstrategioita, menetelmiä ja välineitä.
 
Nuorten on saatava tilaisuus osallistua asianmukaisella tavalla eriasteiseen nuorisotiedotustyöhön paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tällaisia tapoja voivat olla muiden muassa tiedontarpeiden nimeäminen, tiedon valmistelu ja perille toimittaminen, tietopalvelujen ja tiedotushankkeiden hoitaminen ja arviointi sekä vertaisryhmätoiminnot.
 
Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden tulee toimia yhteistyössä muiden nuorisolle suunnattujen palveluiden ja rakenteiden kanssa erityisesti omalla maantieteellisellä alueellaan, ja niiden on muodostettava verkostoja muiden nuorison parissa työskentelevien välittäjäorganisaatioiden ja muiden elinten kanssa.
 
Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden on autettava nuoria saamaan käyttöönsä tietoa, jota tarjotaan nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan avulla, ja kehittämään taitojaan näiden välineiden käytössä.
 
Nuorisotiedotustyön rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät nuorisotiedotuskeskusta tai -palvelua soveltamasta tämän peruskirjan periaatteita.

 
Viimeksi päivitetty : 16.09.2013

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa