Oppivelvollisuus ja peruskoulu

Suomessa on lakiin perustuvaoppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen on suoritettava peruskoulu, tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja ei hoida tehtäväänsä, hänet voidaan tuomita jopa sakkoihin.

Oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole kuitenkaan oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun opiskelijoille tarjoaa. Kunta myös osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa hänen tulee käydä. Koulua on joissakin tapauksissa mahdollista vaihtaa, mutta automaattista oikeutta koulunvaihtoon ei ole, ellei syynä ole esimerkiksi perheen muutto.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja päättyy peruskoulun oppimäärän todistettuun suorittamiseen tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Toisinaan suomalainen perhe muuttaa ulkomaille lasten ollessa vielä peruskouluiässä. Vanhempien on tällöinkin huolehdittava lasten opinnoista. Ulkomailla on paikasta riippuen valittavissa esimerkiksi paikallinen koulu, kansainvälinen koulu, ulkomailla toimiva suomalainen peruskoulu tai kotiopetus.

Peruskoulun ja oppivelvollisuuden tarkoitus on taata jokaiselle kansalaiselle asuinpaikasta, varallisuudesta tai sukupuolesta riippumatta tarvittavat taidot yhteiskunnassa toimimiseen. Kaikissa maissa ei oppivelvollisuutta ole. Joissain maissa on erikseen yksityisiä ja julkisia kouluja tai rinnakkaiskoulujärjestelmä, jossa oppilaita jaetaan tasoryhmiin. Suomessa kaikki saavat saman perusopetuksen ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet jatkaa peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen tai kohti korkeakouluopintoja.

Peruskoulussa opetettavat asiat perustuvat opetussuunnitelmaan, joka määrittelee peruskoulutuksen tavoitteet ja sisällöt koko maassa. Eri oppilaitokset voivat laatia omia opetussuunnitelmia sen pohjalta ja painottaa opetuksessa eri asioita.

Esiopetusta ja peruskoulun ala- ja yläasteen kouluja on Oulun eteläisen alueen kaikissa kunnissa. Löydät parhaiten tietoa kouluista kuntien omilta sivuilta. 

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa