Työelämäsanastoa

Ammatti = Tiettyä työtä tekevän henkilön työnimike. Tiettyyn ammattiin vaaditaan yleensä työn tekemiseen valmentava koulutus, jolla saavutetaan pätevyys ja perustiedot kyseisen työn suorittamiseen. Ammatteja on lukuisia ja koulutusten kestot vaihtelevat todella paljon.

Ammattiliitto = Ammattiliitto (myös ammattiyhdistys, ammattijärjestö) on työntekijöiden ammattiosastojen kautta kautta muodostama järjestö, joka pyrki puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa.

Esimies = Työorganisaatiossa esimies on työntekijän lähin työnantajan edustaja.

Kesätyö = Opiskelijoiden ja koululaisten tekemä työ lukuvuosien välisenä kesäaikana. Kunnilla ja yrityksillä on useimmiten tarjolla töitä erikseen kesätyöntekijöille. Kunnat myös avustavat nuoria kesätyöntekijöitä palkkaavia yrityksiä. Kesätyöpaikkoja kannattaa kysellä ja ilmoituksia seurata jo hyvissä ajoin - jopa heti uuden vuoden alkaessa. Kesätyöstä saa hyvää työkokemusta ja apua omiin ammatinvalinnan mietintöihin.

Koeaika = Työsuhteen alkaessa määritellään ehkä koeaika, joka on voimassa enintään neljän kuukauden mittaisesta ajanjaksosta työn alkamisesta. Koeajan tarkoituksena on molemminpuolisen soveltuvuuden selvittäminen. Soveltuuko työntekijä aiottuun tehtävään? Soveltuuko työnantajan tarjoama työ työntekijän koulutukseen ja muihin kykyihin? Koeaika on voimassa molempien hyväksi. Myös työntekijä voi tehdä ns. koeaikapurun. Koeajan tarkoitus on testata kyvykkyyttä ja soveltuvuutta työhön. Työhön soveltumattomasta tyypistä pääsee työsopimuksen koeaikapurun avulla helposti eroon. Tai työntekijä pääsee ilman irtisanomisaikaa eroon soveltumattomasta työnantajasta.

Määräaikainen työsopimus = Määräaikainen työsopimus on voimassa sovitun määräajan tai sovitun työn kestoajan. Sovittu määräaika sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Määräaikainen työsopimus voidaan päättää ennen määräaikaa yleensä vain purkamalla. Määräaikaisen työsopimuksen irtisanomismahdollisuudesta tulee sopia aina erikseen ja selkeästi.

Nuori työtekijä = Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta työntekijää, johon sovelletaan laissa määrättyjä erityissäännöksiä.

Palkansaaja = Palkansaaja on henkilö, joka on työsuhteessa työnantajaan ja joka saa sovittua korvausta tekemästään työstä. Palkansaajat ovat joko toimihenkilö- tai työntekijäasemassa työnantajalla.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus = Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus (ns. vakituinen työsopimus) voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanomista seuraa irtisanomisaika, jonka jälkeen työsuhde päättyy. Jos työsuhde puretaan, se päättyy heti. Irtisanomiselle tai purkamiselle on aina oltava työsopimuslain mukainen peruste. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä, työntekijä taas voi irtisanoa työsopimuksen syytä tai perustetta ilmoittamatta. Työsopimuksen purkaminen vaatii aina kummaltakin osapuolelta irtisanomista vakavamman syyn.

Työmarkkinajärjestö = Työmarkkinajärjestöt ovat työnantaja- tai työntekijäjärjestöjä. Suomessa on kolme palkansaajakeskusjärjestöä Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.  Työnantajakeskusjärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinajärjestö.

Työnantaja = Työnantajana voi olla joko yritys, järjestö, yhdistys, kunta, valtio jne.

Työsopimus = Työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työntekemisestä. Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai tietyn määräajan. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai se voi perustua hiljaiseen suostumukseen, ratkaisevaa on osapuolten yhteinen tarkoitus. Työntekijän kannattaa yleensä vaatia kirjallista työsopimusta.

Työsuhde = Työsuhde on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuva suhde työntekemiseksi. Työsopimuslaissa määritetyt työsuhteen tunnusmerkit: sopimus, ansiotyön tekeminen, työn tekeminen toiselle, vastikkeellisuus sekä johdon ja valvonnan alaisuus.

Työsuojelu =  Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Suomessa työsuojelu perustuu hyvän työympäristön käsitteelle, joka kattaa työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi palvelussuhteen ehdot sekä henkisen hyvinvoinnin. Työsuojelutoiminnasta on määrätty työturvallisuuslaissa. Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta ja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työntekijöiden perehdytys työhön on osa työsuojelua. Työntekijä on velvollinen noudattamaan turvallisuusmääräyksiä ja ilmoittamaan puutteista työnantajalle. Työnantajalla on oltava nimettynä työsuojelupäällikkö. Työntekijät voivat valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun.

Yrittäjä =  Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa organisoi liiketoimintaa hänen itsensä tai jonkun muun havaitseman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi.

Yritys = Yritys on on yleisessä kielenkäytössä käytetty yhteisnimike yhden tai useamman henkilön harjoittamalle, yleensä taloudellista hyötyä tavoittelevalle, toiminnalle. Yritystoiminnan harjoittamiseksi yrittäjä/yrittäjät perustavat usein yhtiön jonka puitteissa ja nimissä yritystoimintaa harjoitetaan.

Vero = Vero on valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön (Suomessa ev.lut.kirkko, ort.kirkko, kansaneläkelaitos, metsänhoitoyhdistys tai metsäkeskus) perimä pakollinen suoritus. Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan. Veroilla rahoitetaan julkisyhteisöjen toimintaa niiden hoitaessa keskeisiä palveluita yhteiskunnassa. Verot eroavat maksuista siinä, että maksu on korvausta jonkin edun käyttämisestä. Veron ja maksun välinen raja ei aina kuitenkaan ole selvä. Veroja ovat ne joita laissa veroiksi kutsutaan, mutta veroiksi luetaan myös esimerkiksi työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Lähteet: Laki24.fi, STM, Tyosuojelu.fi, Tilastokeskus, Wikipedia.org

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa