Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä luovat työsopimuksen.

Joskus työtä edeltää enintään neljän kuukauden mittainen koeaika, mutta mikäli työn kesto on alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla enintään puolet siitä. Koeajan aikana sopimus voidaan purkaa kumman tahansa osapuolen tahdosta.

 

Tehdystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Suomessa ei ole varsinaista minimipalkkaa eikä työsopimuslaki määrää maksettavan palkan suuruutta. Palkat määräytyvät yleensä alakohtaisten työehtosopimusten (TES) tai työsopimuslain yleissitovaa työehtosopimusta koskevan säännöksen mukaan. Jos toimialalla ei ole solmittu työehtosopimuksia, työntekijän palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos työsopimusta laadittaessa ei ole sovittu palkasta, työntekijälle on työsopimuslain mukaan maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Lisää tietoa palkan maksusta.

 

Ylityöstä maksetaan lisäkorvausta. Työssäoloaika kerryttää lomapäiviä, joiden käytöstä voi sopia työnantajan kanssa. Käyttämättömät lomapäivät voidaan maksaa myös rahana, lomakorvauksena. Lomakorvaus on maksettava eriteltynä palkan päälle, sitä ei saa sisällyttää peruspalkkaan.

Palkka maksetaan yleensä kerran kuukaudessa, tiettynä päivänä. Tuntilistat ja matkakorvauslomakkeet tulee toimittaa tiettyyn päivämäärään mennessä, jotta ne ehtivät palkanlaskijalle ajoissa. Palkanmaksun yhteydessä sinulle postitetaan tilinauha eli laskelma, johon on kirjattu ansiosi ja siitä otetut ennakonpidätykset.

 

 

Verotus

Työstä maksetaan veroa. Se tapahtuu käytännössä niin, että työnantaja ottaa palkastasi ennakonpidätystä veroprosenttisi mukaan. Veroprosentti määräytyy sen perusteella, kuinka paljon tienaat. Siihen vaikuttavat myös jotkin velat ja esimerkiksi se, jos on alaikäisen lapsen huoltaja ja lähivanhempi. Veroprosentin lisäksi ennakonpidätyksenä otetaan myös työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, mahdollinen  kirkollisvero  sekä täysi-ikäiseltä omassa taloudessa asuvalta Yle-vero 

 

Verotietoa nuorille

 

Muita ehtoja ja velvoitteita

Työnantaja vakuuttaa työntekijät työajan ja työmatkojen osalta työtapaturmien varalta. Työpaikan työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee käsitellä selvästi, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Täältä löydät tietoa, kuinka voit omalta osaltasi välttää riskitilanteita työolosuhteissa. Ja lisää asiaa työturvallisuudesta ja työnantajan vastuusta täällä.

 

Joskus tekijänoikeudelliset kysymykset tulevat esiin työsuhteissa. Kaikki työsuhteen aikana tehdyn työn tekijänoikeudet siirtyvät automaattisesti työnantajalle eli työnantaja omistaa kaikki työn tulokset ja määrää niiden käytöstä. Työntekijää voi koskea salassapitovelvollisuus, joka voidaan sopia jatkuvaksi myös työsuhteen jälkeen. Yleensä on joka tapauksessa hyvien tapojen mukaista olla puhumatta työpaikan asioista ulkopuolisille. Joissain tapauksissa voidaan tehdä myöskilpailukieltosopimus 

 

Tarkemmat säännöt työsuhteista on määrätty työsopimuslaissa.  

Lisätietoja ja apua ongelmatilanteisiin saa työsuojeluhallinnosta Työsuhteen päättäminen

Työsuhde tulee päättää asianmukaisesti. Mikäli kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta, työsuhde päättyy ennalta sovittuna ajankohtana ilman erillistä irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla. Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Hänen on kuitenkin noudatettava irtisanomisaikaa. Mikäli työnantaja irtisanoo työsuhteen, hänellä tulee olla asiallinen ja painava syy. Pätevä perustelu ei ole esimerkiksi työntekijän sairastelu tai osallistuminen lakkoon. Lue täältä lisää työsuhteen päättämisestä.

 

Lopputili mahdollisine lomakorvauksineen tulee maksaa viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu. Lopputilin viivästyessä työntekijälle syntyy viivästyskoron lisäksi oikeus täyteen palkkaan odotusajalta, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

 

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Nimenomaisesta pyynnöstä siinä on myös mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työtodistus tulee antaa totuudenmukaisena, esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyn on oltava todellinen. Työtehtävät kannattaa kirjata  mahdollisimman tarkasti. Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko.

 

Työvoimaviranomaiset yleensä edellyttävät selvitystä siitä, kenen toimesta työsuhde on päättynyt ja mikä oli päättymisen syy.


Työtodistuksen lisäksi voit tarvita palkkatodistuksen esim. Kelaa varten. Sen saat palkanlaskijalta.


 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa